top of page

Nature Discovery Park @K11 Musea為咗令大家更清楚我地的工作,小編會KEEP住po番一啲我地過往的Project 😊

希望會令更多人知道我地對唔同範疇的工作都做得好好架!


Nature Discovery Park作為香港第一個室內外自然博物館及可持續發展教育園區,園區集合了各種各樣珍稀植物,呈現香港生態的重要性及對於全球的價值。埸內種植了多種熱帶及本地植物,展示了水族箱以及自然吸引的本地蝴蝶。


而我地亦曾為 Nature Discovery Park 進行場地佈置,今次有別於一般花藝佈置😂

除了一般的花藝擺設之外,今次仲出動埋唔同的仿真蔬果擺設🍋,真正咁迎合返呢個園區的自然形象🦋


想親身感受成個自然之旅,親身意會我地呢一個靈感作品,可到以下地點參觀💐


8F, K11 MUSEA, Victoria DocksideTEL : 2470-3770

Email : hello@floralblooms.com.hk

Comments


bottom of page